1.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Internetinė svetainė www.sveikatinimoakademija.lt (toliau - Svetainė) priklauso ir administruojama UAB Sveikatinimo akademija, įmonės kodas 304715923, , tel. nr. +370 659 14781, I. Simonaitytės g. 18-42, LT-95133 Klaipėda. Paslaugų teikimas vykdomas vadovaujantis Svetainės taisyklėmis (toliau - Taisyklės).

1.2. Šios, naudojimosi Svetaine, Taisyklės - tai rašytinis dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp Svetainės ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi internetine Svetaine ir bet kuria iš Svetainėje teikiamų paslaugų (toliau – Paslaugos).

1.3. Klientas, prieš susikurdamas paskyrą Paslaugai gauti, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir, pažymėdamas varnelę pažymi, kad su jomis sutinka. Klientas, suformavęs paskyrą, įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.

1.4. Svetainė turi teisę bet kada apriboti Kliento teises arba panaikinti registraciją, nėra atsakinga ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.

1.5. Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisės aktus Svetainė turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdama Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Svetainę dienos. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.

1.6. Svetainė skirta tik informacijos tikslams ir nesuteikia jokios medicininės konsultacijos ar sveikatos patarimų ir nėra skirta pakeisti Jūsų gydytojo, dietologo ar kito sveikatos priežiūros specialisto patarimų. Prieš naudojantis Svetainės Paslaugomis visada konsultuokitės su gydytoju, dietologu ar kitu sveikatos priežiūros specialistu.

2. KLIENTO ASMENS DUOMENYS

2.1. Klientas, norėdamas gauti Paslaugą, privalo susikurti paskyrą Svetainėje, registracijos metu pateikdamas prašomus asmens duomenis.

2.2. Kliento registracija patvirtinama automatiškai, o nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas laiškas su Kliento prisijungimo informacija.

2.3. Klientas sutinka, kad Svetainė turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais.

2.4. Svetainė patvirtina, kad Kliento asmens duomenys bus naudojami Kliento identifikavimui užsakant Paslaugą.

2.5. Svetainė įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų ir su Paslauga susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus atvejus: Kliento asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Kliento sutikimu.

2.6. Svetainė įsipareigoja užtikrinti Kliento asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.

3. ŠALIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

3.1. Klientas turi teisę: įsigyti parduodamą Paslaugą Svetainėje nurodyta kaina ir Taisyklėse nustatyta tvarka.

3.2. Klientas įsipareigoja: naudodamasis Svetainės teikiamomis paslaugomis vadovautis ir laikytis šiose Taisyklėse nustatytų nuostatų, neatskleisti savo (asmens duomenų) ir prisijungimo duomenų tretiems asmenims, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytus užsakymus pateikti Svetainei, Taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti už suteiktas Paslaugas, pasikeitus asmens duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, šiuos duomenis nedelsiant atnaujinti bei susipažinti su Svetainės Taisyklėmis.

3.3. Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie paskyros duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui. Klientas sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą nedelsdamas apie tai informuoja Svetainę, kuri atsižvelgdamas į Kliento pranešimą užblokuoja Kliento prisijungimą. Dėl pakartotinio Kliento registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.

3.4. Klientas neturi teisės perduoti teises į Paslaugą kitiems asmenims, organizacijoms, platinti, parduoti Paslaugos informaciją, bendrinti internete ar dalintis kitais būdais. Klientas negali Paslaugos kopijuoti, keisti, modifikuoti, išversti be raštiško Svetainės leidimo.

3.5. Klientas sutinka, kad negali naudotis paslauga jei yra jaunesnis nei 18 metų. Klientas prisiima visą atsakomybę už bet kokį neteisėtą nepilnamečių naudojimąsi paslauga su Kliento sąskaita ir prisijungimo duomenimis.

3.6. Svetainė turi teisę: bet kada sustabdyti Svetainės veiklą; pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles. Keisti parduodamų Paslaugų asortimentą ir kainas; Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant Svetainei, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento prisijungimą ir galimybę naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis.

3.7. Svetainė įsipareigoja: parduoti Klientui Paslaugą ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Klientui, atsiskaičiusiam už jas, Paslaugos pirkimą-pardavimą patvirtinantį dokumentą; Klientas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims.

3.8. Klientas atsako už savo veiksmus atliktus Svetainėje.

3.9. Svetainė nėra atsakinga už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.

3.10. Svetainė nėra atsakinga už Klientų sprendimus, priimtus naudojantis Svetainėje pateikta informacija, jų pasekmes arba patirtus nuostolius ar praradimus.

3.11. Svetainė neatsako už Svetainėje skelbiamą kitų trečių šalių reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą.

3.12. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

3.13. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, atsiradusių naudojantis Svetainės paslaugomis, tenka KlientuiSvetainė neatsako ir neatlygina Klientui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos.

3.14. Sveikatinimoakademija.lt  internetinėje parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes/paslaugas turi:
• fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų;
• jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;
• juridiniai asmenys.

4. PRIVATUMO POLITIKA 

4.1. Pirkėjas, susipažinęs su šia Privatumo politika (t.y., Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, ūgis, svoris, fizinis aktyvumas, mitybos tipas, valgymų skaičius būtų tvarkomi veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, pažymėjęs varnelę skiltį „Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku.“) laikomas išreiškusiu sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės, elektroninio pašto adreso, telefono numerio, IP adreso, ūgio, svorio, fizinio aktyvumo, mitybos tipo, valgymų skaičiaus) tvarkymo UAB Sveikatinimo akademija Tiesioginės rinkodaros tikslais.

4.2. UAB Sveikatinimo akademija atkreipia Pirkėjų dėmesį, jog pasikeitus Privatumo politikai, nauja jos redakcija bus patalpinta Sveikatinimoakademija.lt svetainėje, su kuria kiekvienas Pirkėjas galės susipažinti prisijungęs prie sveikatinimoakademija.lt

4.3. Asmenys, norintys įsigyti prekių ir/ar paslaugų, ir/ar sukurti paskyrą sveikatinimoakademija.lt, privalo pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, ir gyvenamosios vietos ir/arba prekės pristatymo vietos adresą. Pirkėjas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo.

4.4. Pirkėjas gali bet kuriuo metu keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie sukurtos Paskyros sveikatinimoakademija.lt bei kreiptis į sveikatinimoakademija.lt  el. paštu dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti Paskyros.

4.5. Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo iš Sveikatinimoakademija.lt  nepageidauja, kad pateikti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas turi rašyti elektroninį laišką adresu   ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais. Pirkėjas gali atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje.

4.6. Sveikatinimoakademija.lt patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Sveikatinimoakademija.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Sveikatinimoakademija.lt taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Sveikatinimoakademija.lt veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.

4.7. Sveikatinimoakademija.lt įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus esant Pirkėjo sutikimui, vykdant užsakymą per Sveikatinimoakademija.lt partnerius bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.8. Pirkėjas turi teisę: (a) pateikęs užklausą Sveikatinimoakademija.lt raštu, susipažinti su Sveikatinimoakademija.lt turimais savo Asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus; (b) pateikti prašymą Sveikatinimoakademija.lt raštu, elektroniniu paštu , dėl Paskyros ištrynimo arba Asmens duomenų valdymo veiksmų sustabdymo, kai tai daroma nesilaikant teisės aktų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus; (c) nesutikti su Privatumo politika bei Pirkėjo Asmens duomenų disponavimu šioje Privatumo Politikoje nurodyta tvarka - tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje Sveikatinimoakademija.lt; (d) atlikti kitus veiksmus, numatytus Privatumo politikoje bei teisės aktuose.

4.9. 4.8 p. išvardintais atitinkamais atvejais Sveikatinimoakademija.lt ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų Pirkėjui pateikia atsakymą bei atlieka pateiktame prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti. 

4.10. Prekių atsiėmimo metu pareikalautas pateikti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik asmens tapatybės identifikavimui. 

4.11. Pirkėjas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš Sveikatinimoakademija.lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių, taip pat sutinka, kad jo Asmens duomenys gali būti perduoti sveikatinimoakademija.lt Partneriams.

4.12. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

4.13. Sveikatinimoakademija.lt Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Sveikatinimoakademija.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. 

4.14. Po Paskyros panaikinimo Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Sveikatinimoakademija.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Sveikatinimoakademija.lt yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Sveikatinimoakademija.lt  pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus; ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

4.15. Sveikatinimoakademija.lt vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys Sveikatinimoakademija.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

4.16.  Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Sveikatinimoakademija.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Sveikatinimoakademija.lt.

4.17.  Esant arba diagnozuojant galimus sutrikimus Sveikatinimoakademija.lt, Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

4.18. Jeigu Sveikatinimoakademija.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

4.19. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos elektroninės parduotuvės Sveikatinimoakademija.lt paslaugos visa apimtimi, į Pirkėjo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Sveikatinimoakademija.lt, gali būti įrašyti Slapukai. 

4.20. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės Sveikatinimoakademija.lt funkcijos jam gali neveikti.

4.21. Sveikatinimoakademija.lt naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis Sveikatinimoakademija.lt svetainės funkcijų gali neveikti. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. 

5. ATSISKAITYMO BŪDAI

5.1. Sveikatinimoakademija.lt elektroninėje parduotuvėje galite atsiskaityti:

 • Naudodamiesi šalies bankų interneto bankininkystės paslaugomis;
 • Kreditine kortele;
 • Paypal;

5.2. Visais išankstiniais apmokėjimo atvejais Jūsų duomenų perdavimui naudojamas saugus SSL (Secure Socket Layer) protokolas ir 128 baitų kodavimas, todėl visi šie būdai - visiškai saugūs. Duomenų perdavimo saugumu ir mokėjimų rūpinasi mūsų partneriai Opay.lt ir Paypal.com.

 5.3.  Atsiskaitymas internetine bankininkyste. Šis metodas – tai išankstinis apmokėjimas, pasinaudojant pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Sveikatinimoakademija.lt elektroninėje parduotuvėje už prekes galite sumokėti naudojantis populiariausiomis elektroninės bankininkystės sistemomis:

 • AB Swedbank,
 • AB SEB bankas,
 • Danske Bank,
 • Luminor,
 • Nordea Bank Lietuva,
 • Citadelė,
 • Šiaulių bankas,
 • Medicinos Bankas.

Už prekes Jūs mokate ne mūsų parduotuvėje, o jau pačioje internetinės bankininkystės sistemoje, saugiame banko serveryje. Tik į šią sistemą suvedate slaptažodžius ir kitą privačią informaciją, todėl saugumas garantuotas.

5.4. Atsiskaitymas kreditine kortele. Sveikatinimoakademija.lt galite atsiskaityti šiomis kreditinėmis kortelėmis:  Visa, MasterCard. Mokėdami kreditine kortele, Jūs nepaliekate savo duomenų mums, nes atlikti mokėjimo operacijos esate nukreipiamas į sertifikuotų paslaugos teikėjų serverį.

5.5. Atsiskaitydami už prekes/paslaugas ir pasirinkę atsiskaitymo būdą Paypal, būsite nukreipti į paypal.com mokėjimo sistemą. Už duomenų rinkimą ir saugumą atsako Paypal.

6. PRISTATYMO SĄLYGOS

 6.1. Visi produktai Sveikatinimoakademija.lt elektroninėje parduotuvėje yra elektroniniai ir jiems fizinis pristatymas nėra būtinas. Visus patvirtinimus, prisijungimus ir kitą reikiamą informaciją gausite savo nurodytu elektroniniu paštu. 

7.  KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

 7.1. Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:***

1) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį;

2) sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

3) sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

4) sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

5) sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

6) sutartims dėl alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo–pardavimo sutartį ir kurie pristatomi po trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų;

7) sutartims, sudarytoms vartotojui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties;

8) sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

9) sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;

10) sutartims, sudarytoms viešajame aukcione;

11) sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis;

12) sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.

13) juridiniams asmenims.

***Suderinta su LR Civilinio kodekso 6.22810 str.